The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Sunday 17 July 2022

Agri Meeting in Byurakan. Nederlandse en Armeense bedrijven treffen elkaar in Byurakan.

 PRESS RELEASE

INTERNATIONALE AGRICULTUUR MEETING IN BYURAKAN (Armenië)

Ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken van Armenië, evenals de Nederlandse ambassade in Yerevan en diverse bedrijven uit Nederland nemen deel. Op 22 september van dit jaar zal het uniek gelegen Amberd Hotel, in Byurakan, het middelpunt zijn voor professionals in de pluimvee-, varkens en voerindustrie. Verschillende Nederlandse internationale bedrijven sturen hun afgevaardigden om gezamenlijke kennis te delen, afspraken te maken voor samenwerking en bestaande partnerschappen uit te breiden met Armeense professionals in deze branche en afgevaardigden uit Georgië. Er komt een algemeen gedeelte met verschillende sprekers, waarna per sector kan worden gekozen voor individuele of groepsgesprekken.

“De meeting is bewust niet te groot opgezet. Alleen mensen en bedrijven die echt relevant zijn voor de sector zijn aanwezig”, zegt Maurice Kerens, directeur van Holland Trade Support (HTS), die het evenement organiseert. Hij vervolgde: ”Het programma zal heel interessant zijn. Korte flitsende lezingen door het Ministerie van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken van Armenië, door de Nederlandse ambassadeur in Armenië en presentaties door professionals uit drie landen”. De heer Arman Khojoyan, de Armeense vice-minister van Economie, maakte duidelijk waarom hij aan dit initiatief deelneemt: "Ik denk dat het initiatief echt veelbelovend is voor de ontwikkeling van de sector en ik wil nogmaals mijn verzekering herhalen dat we in de regering van plan zijn massaal te reageren met het initiatief om de landbouwsamenwerking op internationaal niveau te versterken. Verder verklaarde hij: "We kunnen de groei en ontwikkeling in de sector nooit versnellen zonder te begrijpen dat een geest van samenwerking vandaag meer dan ooit nodig is om de huidige uitdagingen van de wereld het hoofd te bieden”.

Gevraagd naar de rol van de Nederlandse ambassade, zei de heer Nico Schermers, de eerste Nederlandse ambassadeur in Armenië : “ De landbouwsector is een van de prioriteiten van de economische activiteiten van de Ambassade en we zijn erg blij om de bevordering en versterking van de bilaterale samenwerking in deze sector te ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat dergelijke evenementen cruciaal en essentieel zijn voor een wederzijds nuttige samenwerking.”

De heer Tigran Balayan, de energieke Armeense ambassadeur in Nederland zegt over deze meeting: “Deze meeting is belangrijk om de prestaties van de Nederlands-Armeense handels en economische samenwerking samen te vatten en de verdere stappen te bespreken, vooral in het licht van het succesvolle bezoek van de Armeense premier naar Nederland en zijn diepgaande discussie met de Nederlandse ondernemers. Hij vervolgde: "Ik heb er alle vertrouwen in dat deze bijeenkomst, net als vele andere georganiseerd door de heer Morris Kerens, verder zal bijdragen aan de uitbreiding van activiteiten tussen onze landen".

’s-Hertogenbosch, juli 2022PRESS RELEASE

INTERNATIONAL AGRICULTURE MEETING IN BYURAKAN (Armenia)

Ministries of Economy and Foreign Affairs of Armenia, as well as the Dutch embassy in

Yerevan are participating.

 

On September 22 this year, the uniquely located Amberd Hotel, in Byurakan, will be the focal point for key holders in the poultry, pig, and animal feed industry. Several Dutch International companies will send their delegates to share joint knowledge, make agreements for cooperation and expand existing partnerships with Armenian professionals in this industry and  delegates from Georgia. There will be a general section with various speakers, after which one can opt for individual/group discussions per sector.

 

“This meetingt is deliberately not set up too large. Only people and companies that are really relevant to the sector will be present,” says Morris Kerens, director of Holland Trade Support (HTS), who organizes the meeting. He continued: ”The program will be very interesting. Short flashy lectures by the Ministry of Economy and Foreign Affairs of Armenia, by the Dutch ambassador in Armenia and by professionals from three countries”.

 

Mr Arman Khojoyan, Deputy Minister of Economy made it clear why he is participating in this initiative : “I think the initiative is really very promising for the development of the sector and would like to reiterate my assurance that we in Government intend to respond massively with the initiative of strengthening agricultural cooperation at an international level. Further he stated: “ We cannot ever accelerate growth and development in the sector without understanding that spirit of cooperation is necessary today more than ever to face the world’s current challenges”.

 

When asked about the role of the Dutch embassy, Mr. Nico Schermers, the enthusiastic first Duch Ambassador in Armenia, stated: “Agriculture sector is one of the priorities of the Embassy’s economic activities and we are very happy to support boosting and enhancement of the bilateral cooperation in this sector. We strongly believe, that such kind of events are crucial and essential for mutual beneficial partnership”.     Mr Tigran Balayan, the energetic Armenian ambassador to the Netherlands says about this meeting: " “This meeting is important to summarize the achievements of the Dutch-Armenian trade and economic cooperation, and discuss the further steps, especially in light of successful visit of the Armenian Prime Minister to the Netherlands and his profound discussion with the Dutch entrepreneurs. He continued; “ I am confident that this meeting, as many others organized by Mr. Morris Kerens will further contribute to the expansion between our countries".

July 2022

Byurakan (ARM)

’s-Hertogenbosch (NL)

Morris Kerens,
Director Holland Trade Support

Arman Khojoyan,
Deputy Minister of Economy

Nico Schermers,
Dutch Ambassador In Armenia

Tigran Balayan,
Ambassador of Armenia in
The Netherlands


No comments:

Post a Comment