The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Saturday 16 July 2022

Հոլանդացիների և հայերի առևտրային հարաբերությունների մասին

 This year (2022), the Netherlands and Armenia celebrate 30 years of diplomatic relations, on the occasion of which a book was published "Armenia in the Ancient Dutch Maps”. It contains about fifty very old maps, made by the Dutch, including the first map of Armenia, which was published in 1695 However, the trade relationship between the Dutch and the Armenians dates back centuries.  Armenian and Dutch interactions are believed to have started in the 13th and 14th centuries, when Dutch merchants arrived in Cilicia and Armenian trading houses opened in The Low Countries ( now Netherlands and Belgium). Armenians brought into the Low Countries carpets, dyes, cotton, and spices from Armenia and from around the world. From notarial archives of Amsterdam from 1578 to 1842 it appears that hundreds of Armenian traders lived in Amsterdam during that period. Their legal position in Amsterdam was favourable. Armenians could buy their “Poortership” (citizenship),had freedom of religion, could continue to dress according to their custom and could print Armenian books. They were accepted as a part of street live, as can be seen from engravings and paintings.In 1699 they even received permission from the East India Company to trade, in a Dutch colony, "Dutch East Indies” ( now Indonesia). At the present time, there are also very good trade relations, thanks to active embassies of both countries and business initiatives. A Dutch writer has said in De Amsterdammer, a magazine of the date of August 14, 1887 that:“ The story of the Armenian community is a golden page in the history of the city of Amsterdam. As far as I am concerned, trade between the Netherlands and Armenia is still a golden page in our (modern) history.

 Morris Kerens 

Holland Trade Support

’s-Hertogenbosch (NL), July - 2022

1.Johannes Lingelbach, “Gezicht op de Dam (1656)” with Armenian merchants in the left corner.


2.enlarged detail3.Facade of the Armenian Church in Amsterdam,  Kromsslootsteeg 


Այս տարի (2022թ.) Նիդեռլանդները և Հայաստանը նշում են դիվանագիտական ​​հարաբերությունների 30-ամյակը, որի կապակցությամբ լույս է տեսել «Հայաստանը հին հոլանդական քարտեզներում» գիրքը, որը պարունակում է մոտ հիսուն շատ հին քարտեզներ՝ պատրաստված հոլանդացիների կողմից, այդ թվում՝ Հայաստանի առաջին քարտեզը, որը հրատարակվել է 1695 թ

 Այնուամենայնիվ, հոլանդացիների և հայերի միջև առևտրային հարաբերությունները գալիս են դարերի խորքից։ Ենթադրվում է, որ հայկական և հոլանդական փոխհարաբերությունները սկսվել են 13-րդ և 14-րդ դարերում, երբ հոլանդացի վաճառականները ժամանեցին Կիլիկիա և հայկական առևտրական տներ բացվեցին Ցածր երկրներում (այժմ՝ Նիդեռլանդներ և Բելգիա): Հայերը ցածր Երկիր են բերել գորգեր, ներկանյութեր, բամբակ և համեմունքներ Հայաստանից և ամբողջ աշխարհից: 1578-1842 թվականների Ամստերդամի նոտարական արխիվներից երևում է, որ այդ ժամանակաշրջանում հարյուրավոր հայ վաճառականներ են ապրել Ամստերդամում։ Նրանց իրավական դիրքը Ամստերդամում բարենպաստ էր։ Հայերը կարող էին ձեռք բերել քաղաքացիություն, ունեին կրոնի ազատություն, կարող էին շարունակել հագնվել իրենց սովորության համաձայն և կարող էին տպագրել հայերեն գրքեր։ Նրանք լիարժեք հասարակության մաս են կազմել, ինչպես դա երևում է փորագրություններից և նկարներից: 

1699 թվականին նրանք նույնիսկ Արևելյան Հնդկաստանի ընկերության կողմից թույլտվություն ստացան  առևտուր անելու հոլանդական գաղութում «Հոլանդական Արևելյան Հնդկաստան» (այժմ՝ Ինդոնեզիա): Ներկայումս՝   շնորհիվ երկու երկրների ակտիվ դեսպանատների և գործարար նախաձեռնությունների,  շատ լավ առևտրային հարաբերություններ են հաստատվել։  1887 թվականի օգոստոսի 14-ի De Amsterdammer ամսագրում կարդում ենք. «Ամստերդամ քաղաքի Հայ համայնքի պատմութունը դա Ամստերդամի պատմության ոսկե էջերից է: Որքան ես եմ հասկանում Նիդերլանդների և Հայաստանի միջև առևտուրը շարունակում է ոսկե էջ մնալ մեր (ժամանակակից) պատմության մեջ:

Մորիս Կերենս

Հերթոգենբոս (Նիդերլանդներ) 

Հուլիս,2022թ.

No comments:

Post a Comment