The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Friday 19 January 2018

ԱՆԻ Միութեան Վարչութիւնը կը կազմակերպէ Դասախօսութիւն


ԱՆԻ Միութեան Վարչութիւնը կը կազմակերպէ Դասախօսութիւն
Ani Miutyun Dordrecht
28-ը ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թ ժ. 14.30
Հասցե.
Dordrecht 3317 BC Admiraalsplein 168
Դասախօսութիին /Lezing
Պատմութիւն Ամստէրթամայ Եւ Սուրբ Հոգի Եկեղեցոյ
Դասախօս' Խաչիկ Կիւրեղեան Պալըքճեան
Մուտքն ազատ է


No comments:

Post a Comment