The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Wednesday 18 July 2018

Մեկնարկելու է «ներՈւԺ» երիտասարդական բիզնես-ծրագիրը

Սիրելի հայրենակիցներ,
Սփյուռքի նախարարությունը FAST և IDEA հիմնադրամներիԴիլիջանի միջազգայինդպրոցի (UWC) և Impact Hub Yerevan-իհետհամատեղ մեկնարկում է «ներՈւԺ» ծրագիրը:
Եթե դու սփյուռքում բնակվող 18-35 տարեկան հայ երիտասարդ եսունես բիզնես գաղափարապա մասնակցի՛ր «ներՈւԺ» ծրագրինհաղթի՛ր և ստացի՛ր մինչև 15 մլն դրամ աջակցություն՝ Հայաստանում իրականացնելու քո սթարթափծրագիրը:
Ծրագրի վերաբերյալ մանրամասներին ծանոթանալուինչպես նաև մասնակցելու համարառաջարկում ենք դիտել տեսանյութն ուայցելել ծրագրի պաշտոնական կայքը՝ http://neruzh.am/:
[ENG] The Ministry of Diaspora is starting a programme called "Neruzh" cooperating parallelly with the foundations FAST and IDEA, UWC Dilijan and Impact Hub Yerevan.
If you are an Armenian young person between the ages of 18-35 living in the Diaspora and you have business ideas, then be part of the programme "Neruzh", win and get support up to 15 mln AMD in order to to fulfil your startup project in Armenia.
For more details about the programme and also, in order to participate in the programme, we suggest you to watch this video and visit the official web page of the programme: http://neruzh.am/.
Karen AVANESYAN

Head of Departement
Armenian Communities of Europe,
Ministry of Diaspora RA

-- 

No comments:

Post a Comment