The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Tuesday 28 September 2021

AliExpress nieuwe belastingen in Nederland

NL 

Ben je wel eens verrast geweest door de berg aan pakketjes die je zelf online hebt besteld 

Door de ontwikkeling van online zakendoen, covid-maatregelen en logistiek worden mensen wild van winkelen via e-commerce platforms. Waarbij AliExpress in het bijzonder opvalt door de extreem lage prijzen 

 

Om de impact op de binnenlandse markt te beheersen, heeft de EU nieuwe belastingregels ingevoerd.  

 

Zo heb je veel mensen die via AliExpress goedkoop inkochten, zonder belasting te hoeven te betalen, het weer doorverkochten en zo een fijn inkomen verdienden. Zo liep de belastingdienst geld mis en probeert het op deze manier op te vangen.  

 

AliExpress is gevestigd in China. Het verkoopt aan buitenlandse kopers ebehoort tot de top drie grootste Engelse webwinkels ter wereld.  

 

In eerste plaats is het doel van het platform om kleine bedrijven te helpen bij het exporteren naar internationale klanten. Dit zorgt ervoor dat de Chinese burgers met hun inkomen geen gebruik kunnen maken van AliExpress 

 

Volgens de meeste klanten zijn producten van AliExpress zo goedkoop dat sommige kopers bergen producten van het platform kochten.  

 

De redenen waarom de producten zo goedkoop zijn, liggen voornamelijk in drie aspecten: 

1) Het is een promotiemiddel om je aandacht te trekken, dat wordt gebruikt door zowel AliExpress als de retailers;  

2) De fabrikanten kunnen rechtstreeks aan u verkopen, zonder tussenpersoon; 

3) Je hebt in het ergste geval niet altijd hoog kwalitatieve producten. 

 

Nadelen  

Aan de ene kant kopen mensen vanwege de lage prijs te veel producten, terwijl ze het niet nodig hebben. 

 

Aan de andere kant kan de afval die het veroorzaakt tot milieuproblemen leiden. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het transport alleen. 

 

Het belangrijkste is dat de goedkope producten een impact hebben gehad op de binnenlandse markten. 

 

Op 1 juli van dit jaar zijn nieuwe EU-regels van kracht gegaan, die naar verwachting in totaal zo'n zeven miljard euro per jaar zullen opleveren voor de EU-lidstaten.  

Deze wetswijziging betekent dat pakketten die zijn gekocht en verzonden van buiten de EU, een prijsstijging zullen ervaren, wat betekent dat AliExpress belasting over de toegevoegde waarde (btw) moet innen op de verkoop van de producten die aan EU-consumenten worden geleverd.  

Voor elke online winkel die niet meteen btw in rekening brengt op het moment van afrekenen, zullen zijn producten verder worden verhoogd om extra verwerkingskosten te betalen.  

 

Daarom wordt iedereen die vaak internationaal winkelt geadviseerd om goed op te letten of de winkelier deelneemt aan het zogenaamde one-stop-shopping systeem van de EU en btw te innen bij het afrekenen.  

De nieuwe wet is ook van toepassing op elk pakket dat vóór juli is gekocht en volgende maand aankomt. 

 

AliExpress zal de btw in rekening brengen bij het afrekenen. De detailhandelaren moeten het Import One Stop Shop-nummer (IOSS) van AliExpress opnemen in hun invoeraangifte naar de EU. Zodat de goederen bij u afgeleverd worden zonder btw of extra administratiekosten van de douane. 

 

Sommigen zeggen dat ondanks de consumenten in EU-landen meer kosten zullen maken, het een goede kans is om rationeler te kopen en dus op de lange termijn geld te besparen. 

 

Dit artikel is door Aster en Mariam geschreven in het kader van het EU-project “Solidarity Corps”. Wil jij ook schrijven voor Niderlandakan Oragir? Stuur dan een berichtje en word ook vrijwilliger!  ***ENGL*** 

AliExpress new taxes in the Netherlands 

 

Have you ever been surprised by the “mountain of package” you purchased online? Because of the development of online business and logistics, people are getting wild about shopping from e-commerce platforms, among which AliExpress stands out because of lower price.  

 

To control the impact on the domestic market, EU has carried out new rules on taxation. 

 

A lot of people bought their products cheap via AliExpress, without having to pay tax, resold it and earned a nice income. This way the government didn’t get a piece of it, thus the new taxation rules came into place.   

 

AliExpress is established in China. Isells to overseas buyers and is the third largest English online shopping website in the world. Primarily; the platform focuses on helping small businesses export to international customers. This restricts Mainland Chinese citizens’ purchase from AliExpress.  

 

According to most customers, products from AliExpress are so cheap that some buyers bought mountains of products from the platform.  

 

The reasons why the products are that cheap mainly lies in three aspects: 

1)It is a promotional tool used by both AliExpress and the retailers to grasp your attention; 

2) The manufacturers can sell directly to you, without intermediary; 

3) Worst case scenario you purchase counterfeit products. 

 

Cons  

On one hand; because it’s cheap people buy too many products when they don’t really need it 

 

On the other hand; the waste creates can lead to environmental problems. Just think of the transport alone for example. 

 

Most importantly, the low-price products have caused impact on domestic markets. 

 

New EU rules came into effect on July 1 this year. Which is expected to generate a total of around seven billion euros per year for EU member states.  

This change in law will mean packages bought in and shipped from outside EU will experience an increase in price, which indicates that AliExpress will collect value added tax (VAT) on sales of goods delivered to EU consumers 

Any online store that does not immediately charge VAT at the time of checkout, its products will be further increased to pay additional processing costs.  

 

Therefore, anyone who often shop internationally is advised to pay close attention to whether the retailer participates in the so-called one-stop shopping system of the EU and collect value-added tax when checking out.  

The new law will also apply to any package purchased before July and arriving next month. 

 

AliExpress will charge the VAT at checkout. The retailers must include the Import One Stop Shop Number (IOSS) from AliExpress in their import declaration to the EU. So that the goods are delivered to you without VAT or additional customs administration costs. 

 

Some might say that although consumers in EU countries will pay a higher price, it is a good chance to buy more rationally and thus save money in the long run. 

 

This article is written by Aster and Mariam as part of the EU project “Solidarity Corps”. Do you also want to write for Niderlandakan Oragir? Send a message and become a volunteer too! 

 

 


No comments:

Post a Comment