The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Monday 19 February 2018

Armeniërs dringen aan op erkenning Armeense genocide door regering

Persbericht
FAON in Tweede Kamer:
Armeniërs dringen aan op erkenning Armeense genocide door regering

Den Haag, 14 februari 2018 – Tijdens twee bijeenkomsten zal deze week in de Tweede Kamer de erkenning van de Armeense genocide door de Nederlandse regering aan de orde komen.

Op woensdag, 14 februari, zal de Federatie van Armeense Organisaties Nederland (FAON) op uitnodiging van CU Kamerlid Voordewind worden  ontvangen tijdens een Bijzondere Procedure om de brief van FAON [Aan te vragen via info@faon.nl] naar aanleiding van de kabinetsreactie op het volkenrechtelijk advies over het gebruik van de term ‘genocide’ toe te lichten:
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A00288

Over dit onderwerp zal donderdag een Algemeen Overleg met minister Zijlstra plaatsvinden:
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A01467
Hierbij zal een groep Armeniërs het debat op de tribune bijwonen.

De FAON zal het belang van een expliciete erkenning van de Armeense genocide nader bepleiten. Het gebruik van de uitdrukking ‘de kwestie van de Armeense genocide’ bij dit onderwerp zoals de regering al jaren doet, geeft een verhullend beeld van de Armeense genocide, waarover volledige consensus is in de internationale wetenschappelijk wereld.

Helderheid is van belang, uiteraard voor de Armeense gemeenschap, voor wie het gegoochel met woorden, en spreken van een ‘kwestie’ niet alleen als onjuist maar ook als kwetsend wordt ervaren, maar ook voor de geloofwaardigheid van de Nederlandse politiek, die gerechtigheid nog wel als thema voert in het tijdelijk lidmaatschap van de Veiligheidsraad.

Voorts staat de uitdrukking ‘de kwestie van de Armeense genocide’ integratie  in de weg. Voor velen van Turkse en Koerdische afkomst in Nederland die de genocide (willen) erkennen betekent het niet erkennen door de Nederlandse overheid een extra gevaar, daar hun ontkennende landgenoten graag verwijzen naar de Nederlandse regering, die ook niet van genocide spreekt. Dit geeft een verkeerd signaal af.

In een volkenrechtelijk advies werd recent juist aangegeven, dat het benoemen van genocide door een regering zeer wel mogelijk was, wat eerder door de regering nog afhankelijk werd gesteld van een rechterlijke uitspraak hierover.

Het Regeerakkoord echter wijkt van het advies af en stelt juist weer deze en andere voorwaarden voor het benoemen van genocide. In de kabinetsreactie op dit advies wordt dit zelfs nog verder verscherpt, en blijft het standpunt van het kabinet ten aanzien van ‘de kwestie van de Armeense genocide’ ongewijzigd, omdat “er geen sprake is van een uitspraak van een internationaal gerechts- of strafhof, noch van een bindende resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties”. Duidelijk is dat deze instanties  destijds nog niet bestonden en het dus om onmogelijke voorwaarden gaat.

Blijkens de stukken zit de regering op het verkeerde spoor, bijvoorbeeld door te stellen dat er geen voldoende betrouwbaar feitenonderzoek is, “omdat er nog geen overeenstemming is tussen Armeense en Turkse historici”. Dit standpunt is inhoudelijk al in vele opzichten bizar, maar belangrijk is ook te constateren dat Nederland hiermee een bonus uitdeelt aan een regime voor zijn ontkenningspolitiek en gebrek aan vrijheid van meningsuiting. Het lijkt er daarmee op dat Nederland niet van genocide kan spreken, zolang Turkije deze ontkent.

De FAON acht het voorts zorgelijk, en in feite “niet kunnen” bij een dergelijk delicaat onderwerp, dat partijen in de Tweede Kamer, die kort geleden moties steunden over het erkennen van de Armeense genocide door de regering, dit standpunt bij het Regeerakkoord hebben laten vallen, zoals ook uit de stemming bleek over de motie de Roon, eind 2017.

Een en ander is niet uit te leggen aan de Armeense gemeenschap, die met talloze democratische middelen, geweldloos en zonder enige dreiging, reeds tientallen jaren kleine vooruitgangen heeft nagestreefd. Blijkens de vele reacties is deze draai ook niet aan het Nederlands publiek uit te leggen.

De FAON zal alle partijen oproepen de regering te overtuigen haar in vele opzichten op fouten gebaseerde opstelling te herzien, en in de toekomst niet meer van “kwestie” te spreken, maar van Armeense genocide. Er dient een eind te komen aan het niet benoemen als zodanig van de enige genocide op basis waarvan Rafael Lemkin het woord genocide heeft gemunt.

No comments:

Post a Comment