The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Friday 15 January 2021

Այսօրվան բնորոշ

 


«…Կեղծիք ու խաչագողություն՝ ամեն օր, ամեն տեղ, ամեն տեսակի։

Եվ մի ժողովուրդ, որ այսքան կեղծիքներ ու կեղծավորներ ունի, այսքան խարդախներ ու խաչագողեր, չի սիրվի, որքան կուզե խելոք լինի, որքան կուզե գոռա, թե կուլտուրական եմ ես… Նրա գործերը միշտ գետնին կմնան, որքան ուզում է գործիչներ ունենա։ Նրա կատարած հասարակական թե ազգային գործերը խախուտ են միշտ։ Նրա ամեն ընկերակցություն հենց սկզբից իր մեջ կրում է քայքայման բոլոր սաղմերը»….

Հովհաննես Թումանյան. 1907 թ.

No comments:

Post a Comment