The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր

The Netherlands Diary/Նիդ.օրագիր
The Netherlands Diary

Wednesday 13 January 2021

Հոլանդախոս հաճախորդների սպասարկման մասնագետNL. ARM.ENG

Նախապատվությունը կտրվի Հայաստանում բնակվող Նիդերլանդերեն ու հայերեն լեզուներին վարժ տիրապետող անձանց:

Որպես հոլանդախոս հաճախորդների սպասարկման մասնագետ՝ մեր Երևանյան գրասենյակից Դուք ստանձնելու եք մեր հաճախորդ ընկերության համար հետևյալ պարտականություններ՝

Մարտահրավերները՝

• Պատասխանել հաճախորդների կողմից ստացվող բոլոր հեռախոսային և գրավորհարցումներին,

• Հաճախորդներին տրամադրել հասկանալի խորհրդատվություն և պարզաբանումներիրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ,

• Ամփոփել և պահպանել հաճախորդների անձնական և ապրանքների տեղաշարժմանվերաբերյալ տեղեկատվությունը հաճախորդների սպասարկման համակարգի միջոցով։

Պահանջվող որակավորումը՝

•Հոլանդերենի գերազանց իմացություն՝ գրավոր և բանավոր,

•Հաճախորդների բարձրակարգ սպասարկում ապահովելու ունակություն,

•Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց ունակություն,

•Գերազանց համակարգչային հմտություններ,

•Թիմային աշխատանքի ունակություն և կրեատիվություն,

•Հերթափոխերով՝ ներառյալ շաբաթ և կիրակի ներառող հերթափոխերով աշխատելու

ունակություն։

Հավելյալ տեղեկություններ՝

Մենք առաջարկում ենք՝

•Մրցունակ վարձատրության փաթեթ,բոնուսային համակարգ,ինչպես ապահովագրություն աշխատակիցների և նրանց երեխաների համար,

• Հաճելի աշխատանքային միջավայր՝ մոտիվացված թիմում,

• Անձնական և մասնագիտական զարգացման հնարավորություն,

• Միջազգային ընկերությունում կարիերա կառուցելու հնարավորություն։

Տվյալ աշխատանքի համար կարող եք ուղարկել Ձեր CV-ն yerevan@majorel.com հասցեին:


Dutch speaking Customer Service Representative

As a Dutch-speaking customer service representative, from our Yerevan office you will take on the

following responsibilities for our client company.

Your challenges:

• Answer all telephone and written inquiries received by customers;

• Provide clients with understandable advice and clarifications on customers’ concerns;

• Summarize and maintain customer’s personal and ordered products’ transfer data via customerspecific service system.

Required qualifications

• Excellent knowledge of written and oral Dutch;

• Ability to provide high quality customer service;

• Excellent written and oral communication skills;

• Excellent computer skills;

• Be creative and able to work in a team;

• Willingness to work in shifts and on weekends.

Additional information

We offer:

• Competitive remuneration package, bonus system, as well as insurance for employees and their

children;

• Pleasant work environment in a motivated team;

• Opportunity for personal and professional development;

• Opportunity to build a career in an international company.

Interested candidates who meet the requirements are welcome to send their CV to:

yerevan@majorel.com. Please mention the position you are applying in the subject field.Dutch Speaking Back Office Support

RESPONSIBILITIES:

•Statistician: The ability to gather data and add data from both the customer and the company

•Counselor: Friendly attitude and proactively involved in assuring the happiness of the customers

•Law-abiding citizen: To respect the company`s rules and regulations regarding the handling of

data

•Price Reviews: Once a ride is completed a driver has the option to accept the final rate shown in

the app or send to price review if he/she believes there is an issue (too high/too low).

•We review these requests. We confirm either they are correct, email the driver for additional

info, or in some cases call the driver.

REQUIREMENTS:

• Language skills: knowledge of Dutch (C1) and English (B1) language

•Counselor: Friendly attitude and proactively involved in assuring the happiness of the customers.

Fast thinker and ability to resolve situations as they come on the spot with focus on attention to

details

• Team player: Being comfortable collaborating with the team. Being proactive is a big plus (people

skills is also a nice touch)

• IT skills: Knowledge of IT programs as well as fast fingers for typing

• Veteran: Previous experiences in customer support is a big plus

Additional information

We offer:

• Competitive remuneration package, bonus system, as well as insurance for employees and their

children;

• Pleasant work environment in a motivated team;

• Opportunity for personal and professional development;

• Opportunity to build a career in an international company.

Interested candidates who meet the requirements are welcome to send their CV in English language to:

yerevan@majorel.com

No comments:

Post a Comment